Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie SDH Stranný

(stručný a neúplný přehled sepsaný na základě dostupných dokumentů)

S rozvojem průmyslu docházelo k nárůstu živelných pohrom a požárů. Lidé se potřebovali proti požárům chránit, a tak dříve než začaly vznikat hasičské spolky, fungovaly v obcích organizované skupiny, které se zabývaly hašením požárů. Právě z těchto skupin začaly vznikat první hasičské spolky.

Prvním založeným sborem byl sbor hasičů z povolání, který byl založen v roce 1850 v Praze. V roce 1855 vznikají první česky psané stanovy hasičského spolku. Nejdříve vznikají sbory ve velkých městech nebo v blízkosti továren. Impulsem k urychlení vzniku mnoha spolků byly velké požáry částí měst, kostelů nebo továren.

Sbor dobrovolných hasičů Stranný byl založen v roce 1891. Ze staré knihy zápisů víme, že 22. 2. 1891 se sešlo 25 občanů a potvrdilo svým podpisem, že si přejí, aby v osadě Stranný byl zřízen dobrovolný hasičský sbor. Byl tedy zvolen zřizovací výbor, jehož předsedou byl Josef Novotný.

Ustavovací valná hromada se konala 10. 5. 1891. Předseda zřizovacího výboru prohlásil, že stanovy došly nejvyššího schválení. Tím byl sbor založen. Bylo zapsáno 29 členů a začaly první volby. Prvním předsedou byl zvolen Antonín Bakos, velitelem Josef Novotný a podvelitelem František Poustka.

Sbor byl nejdříve zařazen do „Podblanické“ župy. V roce založení sboru se ve dnech 14.-16. srpna konal všeslovanský hasičský sjezd v Praze. Sbory z Neveklovska a okolí doprovázela kapela Karla Bartůška. Složená z nejlepších hudebníků neveklovského okresu.

Roku 1983 utvořily sbory Neveklov, Netvořice, Bělice a Stranný novou hasičskou župu. Vznikla tak Župní hasičská jednota „Neveklovská č.69“. V roce 1901 byl název této župy změněn na Župní hasičská jednota „Ostromeč“, měla celkem 9 členů.

Způsob hašení byl v prvotních dobách velice jednoduchý. V případě požáru utíkalo mužstvo na místo požáru se žebříky na ramenou. S pokrokem techniky se začaly objevovat první stříkačky. Nejprve byly dřevěné, později kovové ruční malé a velké stříkačky. Velký rozvoj hasičské techniky byl v době průmyslové revoluce a dá se říci, že se rychle rozvíjí až dodnes. I když hasební prostředky jsou stále modernější v materiálu a konstrukci, můžeme říci, že základní vybavení pro první zásah se moc nemění.

Z inventární knihy našeho sboru víme, že v prvních letech po založení sboru bylo majetkem např. 1 čtyřkolová sedačka se čtyřmi metry gumových spirálních savic ve dvou dílech se dvojím šroubením, 20 metrů konopných hadic se šroubením, 1 koncová rezerva se třemi hubicemi, jeden měděný rákosem vypletený sací koš, pět klíčů, 2 kladiva, konvička na olej (to vše za 410 zlatých), dále dvoukolová stříkačka, rekvizitní vůz, normální stříkačka bez per, žebříky, lucerny, hadice, přilby, atd. V současné době je dvoukolová stříkačka z roku 1896 vystavena v hasičském muzeu v Přibyslavi.

Činnost sboru dále probíhala bez přerušení až do roku 1943, kdy bylo protektorátními úřady rozhodnuto, že na území Neveklovska bude vytvořeno vojenské cvičiště a obyvatelé budou vystěhováni. Proto byla činnost sboru přerušena a obnovila se až po osvobození v květnu 1945, kdy se lidé postupně vracejí do svých zpustošených domovů. Od tohoto roku sbor funguje bez přerušení až dodnes.

Významnou událostí byla oslava 100 let existence sboru, která se konala v roce 1991- 7. 6. tohoto roku byly položeny věnce k památníku na Provodné a hasiči zde stáli čestnou stráž. Další den se konala soutěž v požárním sportu. Byla slavnostně zahájena ve 12:00 hodin. Starší členové sboru předvedli útok se starou dvoukolovou stříkačkou z roku 1896. Při útoku bohužel praskla hadice, ale i přesto byl zdárně dokončen, protože hadici statečně drželi rukama. Dále probíhala hasičská soutěž v požárním sportu (útok a běh na 100 metrů). Po soutěži probíhala dlouho do noci volná zábava.

V poslední době se sbor pravidelně účastní soutěží v požárním sportu, udržuje potřebnou techniku v provozuschopném stavu, účastní se pohřbů spoluobčanů a také pořádá různé kulturní (např.:ples) i sportovní (např.: fotbal, stolní tenis,..) akce. Přesto, že dnešní doba moc nepřeje zájmovým sdružením, které fungují na základě dobrovolnosti a ochoty udělat něco pro druhé, zatím se u nás ve Stranném daří sbor dobrovolných hasičů zachovat. Doufejme, že i nadále se najde dost nadšenců, kteří budou v naší dlouholeté tradici úspěšně pokračovat.

Závěrem bych chtěl vyzvat všechny, kteří mají nějaké materiály (původní předměty, fotografie a dokumenty z poválečné i předválečné doby) o jejich zapůjčení nebo pořízení kopií, aby se dala historie sboru popsat lépe a podrobněji. Rád uvítám podněty a připomínky.

Josef Buzek